Twój koszyk: 0 items - 0,00 zł 0
Kontakt: +48 720 774 578info@caraffa.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.caraffa.pl prowadzony jest przez firmę Caraffa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Drużbackiej 1A/1, NIP: 6342808501, REGON: 242894435.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego caraffa.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, prawa odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Definicje

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze sklepu internetowego.

2.2. Sprzedawca – Caraffa Sp. z o.o.

2.3. Towar – produkty oferowane w sklepie internetowym.

2.4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

3. Zasady korzystania ze sklepu

3.1. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa.

3.2. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i darmowa. Rejestracja ułatwia składanie zamówień i pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu.

3.3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji i składania zamówień.

4. Procedura składania zamówień

4.1. Klient wybiera Towar, dodaje go do koszyka i przechodzi do realizacji zamówienia.

4.2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.

4.3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówione Towary w kwocie wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.

4.4 W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi w Polsce (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z roku 1982 z późniejszymi zmianami), zakupów w sklepie może dokonać jedynie osoba, która ukończyła 18-ty rok życia. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

5. Sposoby płatności

5.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

  • Przelew bankowy
  • Płatność kartą płatniczą
  • Płatność za pobraniem
  • Płatność online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych

6. Dostawa i odbiór

6.1. Dostawa Towarów realizowana jest na terytorium Polski.

6.2. Koszt dostawy jest zależny od wybranej metody dostawy i wartości zamówienia.

6.3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z działania firm kurierskich.

7. Ceny i promocje

7.1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru bez podania przyczyny.

8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować sklep o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie wysłane drogą elektroniczną na adres info@caraffa.pl.

8.3. Towar powinien być odesłany na adres siedziby firmy w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.

9. Reklamacje i gwarancje

9.1. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres info@caraffa.pl.

9.2. W przypadku uzasadnionej reklamacji Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru.

9.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych jest Caraffa Sp. z o.o.

10.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, prowadzenia konta użytkownika oraz w celach marketingowych, za zgodą Klienta.

10.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach regulaminu Klienci będą informowani poprzez publikację nowej treści regulaminu na stronie internetowej sklepu.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

11.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu.

Pełnoletność

Czy masz skończone 18 lat?